Līvānu novada iedzīvotāji protestē pret iecerēto izglītības reformu

Iedzīvotāji var atbalstīt Līvānu novada pašvaldības ierosinājumu un parakstīties PRET iecerētajām izmaiņām izglītības reformā, kura paredz no četrām pašreizējām Līvānu novada vidusskolām saglabāt tikai vienu (Līvānu 1. vidusskolu) un kur kā vienīgais kritērijs vidusskolu saglabāšanai izvirzīts skolēnu skaits, neņemot vērā izglītības kvalitāti.

Piemēram, 2017.gada 25.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija preses konferencē “Skolu tīkla pētījums” galaziņojumā “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” sadaļā “Līvānu ietekmes areāls” ir minēts sekojošais: “Depopulācijas un nepietiekamā vidusskolēnu skaita (36) dēļ Rudzātu vidusskolu reorganizēt par sākumskolu (pamatskolas posmā 29 skolēni). Lai arī skolas OCE indekss ir viens no augstākajiem valstī mazo lauku skolu vidū (63,9%), tas nevar tikt uzskatīts par iemeslu, lai vidusskolas posmu saglabātu, kas būtu ekonomiski nepamatoti”. Tātad, augsta izglītības kvalitāte šajā pētījumā netiek uzskatīta par pietiekamu motivāciju vidusskolas saglabāšanai.

Latvijas skolu reitingā (vērtējums par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs - 22.23) 2017. gadā Rudzātu vidusskola ir 9. vietā, savukārt Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā (vērtējums pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem - 6,472) 2016. gadā lauku vidusskolu grupā Rudzātu vidusskola ieguvusi 3. vietu, šogad – starp 20 labākajām (precīzi dati vēl nav publicēti). Iegūto punktu skaits ir līdzvērtīgs labāko Latvijas ģimnāziju reitingiem. Arī iepriekšējos gadus Rudzātu vidusskolas rezultāti ir līdzīgi.

Līvānu novada pašvaldība ir sagatavojusi vēstuli, ko iesniegs Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Republikas Saeimai. Vēstulei tiks pievienoti to Līvānu novada iedzīvotāju paraksti, kas protestē pret iecerētajām skolu tīkla izmaiņām. 2. novembrī Rudzātu vidusskolā notika vecāku sapulce, kur klātesošie pedagogi, skolas padomes locekļi un skolēnu vecāki nolēma vākt parakstus, protestējot pret minētās izglītības reformas nosacījumiem. Valdībai adresētajā vēstulē rakstīts: “Mēs, apakšā parakstījušies, Rudzātu vidusskolas izglītojamo vecāki, skolas Padomes locekļi, Līvānu novada un Rudzātu pagasta iedzīvotāji, kategoriski iebilstam pret šādu reformas virzību un uzsveram, ka plānotie grozījumi Izglītības likumā paredz iespēju saglabāt vispārējās izglītības iestādi, ja tā nodrošina kvalitatīvu izglītību. To pilnā mērā var attiecināt uz Rudzātu vidusskolu. Skolā strādā gados jauni, kvalificēti izglītības nozares profesionāļi, par kuru darba rezultātiem liecina skolēnu sasniegumi, eksāmenu rezultāti, OCE indekss. Rudzātu vidusskolā obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) indekss ir viens no augstākajiem valstī, un tas ir objektīvs apliecinājums augstai izglītības kvalitātei. Reorganizējot skolu, kas nodrošina augstus mācību sasniegumus, tiek pārkāpts princips, ka izglītības kvalitāte ir galvenais un būtiskākais faktors, kas jāsasniedz reformas gaitā. Šādi realizēta reforma vājinās reģionus un palielinās iedzīvotāju aizplūšanu – tā nevis veicinās reģionālo attīstību Latvijā, bet bremzēs to. Ņemot vērā Rudzātu vidusskolas ieguldījumu skolēnu izcilības veicināšanā, izglītības kvalitātes rādītājus un Līvānu novada pašvaldības atbalstu skolas attīstībā, mēs pieprasām Izglītības un zinātnes ministrijai veikt korekcijas iecerētajā reformas plānā, iekļaujot nosacījumu par izglītības kvalitāti (ne tikai bērnu skaitu) un paredzot valsts budžeta mērķdotāciju saglabāšanu pedagogu darba samaksai skolās ar augstu mācību kvalitāti, kāda ir arī Rudzātu vidusskola. Pretējā gadījumā tiks laupīts paļāvības princips un iedzīvotāju uzticēšanās valstij, ja netiks ņemts vērā būtiskākais reformas nosacījums – izglītības kvalitāte.”

Savukārt Līvānu 2. vidusskolu plānotajā skolu tīklā pētījuma autori vispār neiesaka iekļaut. Pētījumā minēts sekojošais: “Autori uzskata, ka divu skolu – 1. vidusskolas (OCE indekss 56,1% un 2. vidusskolas (40,6%) – vienlaicīgai pastāvēšanai nav pamata (..)”. Līdz ar to arī Līvānu 2. vidusskola ir lēmusi par parakstu vākšanu pret plānoto skolu tīkla optimizāciju.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, komentējot plānoto izglītības reformu, pauž savu nostāju: Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi plānu, kur ar aprēķiniem tiek pierādīts, ka vienīgais, kas mūsu valstī ir svarīgs, tas ir līdzekļu ietaupījums. Diemžēl nekādi citi kritēriji netiek ņemti vērā. Bet uz kā rēķina tiek taupīti līdzekļi? Inteliģences aizplūšana no laukiem. Lauku iedzīvotāju skaita samazināšanās (attīstīta infrastruktūra ir būtisks faktors tam, vai cilvēks izvēlēsies konkrēto vietu par savu dzīvesvietu – šis fakts jau sen ir pierādīts). Dažādi sociālie un psiholoģiskie aspekti, kas saistīti ar to, ka bērniem ik dienas jāmēro tāls ceļš uz skolu. Un vai ir rēķināts, cik liels būs šis ietaupījums? Nav izprotama attieksme, kad ministrija, veicot pētījumu, nevēršas ne pie vienas no iesaistītajām pusēm – ne pašvaldībām, ne izglītības iestādēm, ne pedagogiem. Nevienam neko nejautājot, tiek likts priekšā jau gatavs plāns. Tiek veikts matemātisks aprēķins, un tas arī kļūst par noteicošo faktoru skolu saglabāšanai vai slēgšanai. Diemžēl pēdējos gados valsts politika ir vērsta nevis uz līdzsvarotu Latvijas attīstību, bet uz lauku iznīcināšanu. Un tas ir mērķtiecīgi virzīts process, kas izpaužas ne tikai izglītības, bet arī citās jomās. Protams, valdība var atbildēt, ka tikai pašvaldībai ir tiesības lemt par konkrētās skolas slēgšanu. Bet, atvainojiet, kā pašvaldība par saviem līdzekļiem spēs maksāt pedagogiem algas? Nevienai mazajai pašvaldībai šādu iespēju nav. Runa ir tieši par mērķdotācijas saglabāšanu. Un vidusskolu likvidēšana jau ir tikai sākums. Turpinājums būs pamatskolas. Ja tiks ņemts vērā tikai skolēnu skaits, tad visā lauku teritorijā labākajā gadījumā varēs saglabāt tikai sākumskolas (1. – 6. klasi). Turlaja kungs man personīgi apliecināja, ka pamatskola ar 100 bērniem nedrīkstēs pastāvēt. Mēs kā pašvaldība vēlamies cīnīties par izglītības kvalitātes kritērija iekļaušanu reformas plānā un aicinām arī citus novadus iesaistīties šajā procesā”.

Iedzīvotāji, kuri vēlas parakstīties, balsojot pret plānotajām izmaiņām izglītības reformā, to var izdarīt Līvānu novada domes kancelejā (Rīgas ielā 77, Līvānos, 210.kabinetā), Līvānu 2. vidusskolā (līdz 17. novembrim), Rudzātu pagasta pārvaldē, kā arī Rudzātu vidusskolā (līdz 13. novembrim).