Sasniegumi

2016./2017. m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti
2014./2015. m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti
2012./2013. m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti
2011./2012. m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti


Projekti

Līvānu novada Rudzātu vidusskolā 2010./2011. mācību gadā 1.-12. klasēs mācās 115 izglītojamie, pirmsskolas grupu apmeklē 29 bērni. Rudzātu vidusskola realizē 3 izglītības programmas: pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolai ir labi rezultāti apmācības procesā. Absolventu vērtējumi centralizētajos eksāmenos 2010. gadā A, B un C līmenis 73% izglītojamo. Skolai gadu garumâ ir ļoti labi panākumi matemātikas, fizikas un vides zinību starpnovadu un valsts olimpiādēs. Plānots attīstīt darbu pie skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes.
Pēdējo triju gadu laikā esam piedalījušies ESF atbalstītās programmas „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projektu realizācijā:
1) „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”,
2) „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”,
3) „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”.
Projektu īstenošanas rezultātā izremontēti fizikas, matemātikas un ķīmijas-bioloģijas kabineti, iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums. Skolai ir iedibinātas noturīgas tradīcijas. Reizi divos gados organizējam starptautiskas sacensības sporta tūrismā „Ošas kauss”, sadarbîībā ar Latvijas Universitāti organizējam valsts mēroga Jauno matemātiķu konkursu 5.-8. klašu skolēniem (JMK).