Piešķirtas Izcilības balvas 11 novada pedagogiem

Izcilības balva Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem ir iedibināta pēc mecenāta, Līvānu Goda pilsoņa Daumanta Pfafroda iniciatīvas. Balva tiek piešķirta par pedagoga ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, izglītību veicinošiem konkursiem un izciliem sasniegumiem izglītības darbā. Izcilības balva tiek piešķirta jau ceturto gadu un šajā periodā to ir saņēmuši 34 novada pedagogi. Šogad balva piešķirta 11 pedagogiem, no tiem 5 pedagogi balvu saņems pirmo reizi. 2017. gadā no SIA „Light Guide Optics International” Izcilības balvai saņemtais ziedojums ir 20250 euro. Pedagogi, atbilstoši sasniegumiem, balvā saņems no 750 līdz 5000 euro (pirms nodokļu nomaksas). Pamatojoties uz Līvānu novada pedagogu izcilības balvas pretendentu izvērtēšanas komisijas protokolu, 27. jūlijā Līvānu novada domes deputāti nolēma piešķirt izcilības balvas 11 novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
2017. gadā Izcilības balvas laureāti ir :
Jolanta Ļubka–Tarasova – Rudzātu vidusskolas skolotāja par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem bērniem un jauniešiem;
Taisija Grabļevska – Līvānu 2.vidusskolas skolotāja par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu pasākumu realizēšanā, mudinot audzēkņus piedalīties valsts mēroga konkursos, olimpiādēs un pasākumos;
Elita Vaivode – Līvānu 1.vidusskolas skolotāja par izcilu darbu ar izglītojamajiem prestižas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanā un sasniegumiem valsts un reģiona matemātikas olimpiādēs;
Veneranda Spriņģe – Rudzātu vidusskolas skolotāja par ieguldījumu izglītojamo talantu apzināšanā un attīstīšanā, viņu motivēšanu mācīties eksaktos mācību priekšmetus, pierādot to nozīmīgumu profesijas izvēlē;
Ārija Baltmane – Līvānu 1.vidusskolas skolotāja par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un ievērojamiem sasniegumiem valsts olimpiādē;
Lidija Afanasjeva – Līvānu 1.vidusskolas skolotāja par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par diferencētu pieeju matemātikas apguvē atbilstoši izglītojamo talanta izpausmēm;
Katrīna Grigorjeva – Rudzātu vidusskolas skolotāja par ieguldījumu izglītojamo talantu attīstīšanā;
Maija Kulakova – Līvānu 1.vidusskolas skolotāja par skolēnu intereses un motivācijas veidošanu latvisko rokdarbu apgūšanā, saglabāšanā un pārmantošanā no paaudzes paaudzē, par seno rakstu motīvu pārtapšanu skolēnu mūsdienu jaunradē, par zinātnisko pētniecību mājturībā un tehnoloģijās;
Jānis Zvirbulis – Jaunsilavas pamatskolas skolotājs par izcilu darbu ar izglītojamajiem un ievērojamiem sasniegumiem valsts olimpiādē;
Marina Konovalova – Jersikas pamatskolas skolotāja par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par diferencētu pieeju matemātikas apguvē atbilstoši izglītojamo talanta izpausmēm;
Ēvalds Kārklis – Rudzātu vidusskolas skolotājs par intereses radīšanu par Latvijas un pasaules vēsturi, par darbu ar talantīgajiem skolēniem, viņu sagatavošanu vēstures olimpiādēm.
Izcilības balvas laureātu apbalvošana notika Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksmē Līvānu novada Kultūras centrā 2017.gada 30.augustā.